DANH THẮNG CHÙA THẦY TẠI SÀI SƠN TỪ GÓC NHÌN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

  • Nguyễn Tấn Đạt
Từ khóa: Chùa Thầy, Sài Sơn, địa văn hóa, tổng quan.

Tóm tắt

Quần thể danh thắng Chùa Thầy ở Sài Sơn không đơn giản chỉ là di tích kiến trúc tín
ngưỡng tôn giáo. Ngược lại, một sự mô tả không gian địa lý thuần túy là không đủ để nói lên
chiều sâu lịch sử văn hóa của khu vực. Không thể tách rời giữa mô tả địa lý với các hàm ý lịch
sử văn hóa khi nhìn nhận toàn bộ khu vực này trong một không gian nhất định. Xuất phát từ
một ý thức như thế, bài viết này thực hiện một một tổng quan về danh thắng này từ góc nhìn
chỉnh thể địa văn hóa và lịch sử tổng thể.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10
Chuyên mục
Bài viết