XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG QUẦN ĐẢO CÔ TÔ CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH

  • Phạm Thanh Hoan, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thu Nhung
Từ khóa: Đảo Cô Tô, đảo Thanh Lân, du lịch

Tóm tắt

Quần đảo Cô Tô được xác định là quần đảo “tiền tiêu”, nằm trong vịnh Bắc Bộ, có
vị thế quan trọng trong đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, giao lưu quốc tế. Với
ưu thế về mặt tài nguyên thiên nhiên, nơi đây thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển, đặc
biệt là du lịch biển đảo. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch ở đây chưa tương xứng với tiềm năng
do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Bằng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu, bài
báo đã xác định được tiềm năng phát triển du lịch và gián tiếp chỉ ra nguyên nhân dẫn đến
tình trạng trên, đồng thời đề xuất định hướng một số giải pháp phát triển du lịch quần đảo Cô
Tô trên quan điểm phát triển bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10
Chuyên mục
Bài viết