KHAI THÁC LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN SÓC SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  • Vũ Thị Hoàn, Hà Thùy Linh, Đỗ Thị Ngân
Từ khóa: Lợi thế du lịch, Tiềm năng phát triển du lịch, huyện Sóc Sơn

Tóm tắt

Khai thác hiệu quả lợi thế và tiềm năng du lịch được coi là yếu tố quan trọng để phát
triển du lịch, tác động trực tiếp đến sự phát triển du lịch địa phương. Sóc Sơn là một huyện
ngoại thành nằm ở phía bắc của thủ đô Hà Nội, là vùng đất có nhiều tài nguyên du lịch phong
phú. Trên cơ sở nghiên cứu, xác định các lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch, hiện trạng
phát triển du lịch huyện Sóc Sơn, tác giả đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm khai thác
hợp lý, hiệu quả các lợi thế và tiềm năng này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10
Chuyên mục
Bài viết