NGHIÊN CỨU LỄ CÚNG CẦU PHÚC QUA VĂN BẢN TỤC LỆ HÁN NÔM HUYỆN TỪ LIÊM, TỈNH HÀ ĐÔNG XƯA

  • Nguyễn Thị Hoàng Yến
Từ khóa: lễ cầu phúc, văn bản tục lệ, huyện Từ Liêm, thờ Thành hoàng làng

Tóm tắt

Đời sống tâm linh người dân Việt Nam từ xưa đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc
sống làng xã. Chính vì vậy, văn bản tục lệ của làng ghi chép rất nhiều lệ thờ cúng như: cầu
an, khai ấn, động thổ, thường tân, thượng điền, hạ điền và việc thờ cúng Thành hoàng làng là
việc quan trọng nhất của cả làng. Trong các lễ cúng ấy, cúng cầu phúc được nhiều làng xã
quan tâm nhất. Cho đến hiện nay, lễ cúng cầu phúc đầu năm ở đình, chùa, miếu vẫn được
người dân coi trọng, thể hiện mong muốn một năm mới mạnh khỏe, bình an. Thông qua việc
tìm hiểu lệ cúng này ở huyện Từ Liêm, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về sinh hoạt văn hóa, tâm linh
của người dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10
Chuyên mục
Bài viết