NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH - DẤU VẾT XÃ HỘI & KHÁT VỌNG CỦA NHẬT BẢN CỔ ĐẠI

  • Lương Hải vân
Từ khóa: Truyện cổ tích, Nhật Bản, nhân vật nữ, chế độ mẫu hệ, khát vọng.

Tóm tắt

Truyện cổ tích đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện giá trị nhận thức khởi
nguyên của dân tộc. Khám phá truyện cổ tích là ta khám phá cội nguồn của nhân loại, cội
nguồn của văn học sơ khai. Chính vì vậy, nghiên cứu về Nhật Bản, ta không thể bỏ qua thể loại
văn học đóng vai trò hội tụ đặc trưng văn hóa bản địa. Chúng tôi đi vào khai thác những dấu
vết xã hội mẫu hệ và khát vọng của con người Nhật Bản cổ đại được thể hiện trong các nhân
vật nữ của truyện cổ tích. Đề tài sẽ có đóng góp giá trị trong công cuộc nghiên cứu lịch sử,
văn hóa, xã hội Nhật Bản.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-28
Chuyên mục
Bài viết