VẬN DỤNG DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

  • Trịnh Thị Hiệp, Trần Ngọc Hoài Chi, Đỗ Thủy Phương, Đỗ Thúy Quỳnh
Từ khóa: Dạy học phân hóa trong dạy học môn toán ở Tiểu học, nhiệm vụ học tập, phát triển năng lực học sinh Tiểu học.

Tóm tắt

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đặc biệt chú trọng đến mục tiêu dạy học
phát triển năng lực cho học sinh ngay từ cấp Tiểu học. Tuy nhiên, đối với học sinh Tiểu học,
thường có nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đòi hỏi người dạy phải linh hoạt vận dụng
phương pháp và hình thức dạy học sao cho phù hợp với tất cả các đối tượng để đạt được mục
tiêu đề ra. Bài báo trình bày cách vận dụng phương pháp dạy học phân hóa trong thiết kế
nhiệm vụ học tập và tổ chức các hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực học sinh thông
qua dạy học môn toán ở Tiểu học. Giảng viên dạy học học phần Phương pháp dạy học toán
ở Tiểu học, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học và các giáo viên Tiểu học có thể tham khảo
phục vụ quá trình giảng dạy và nghiên cứu

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-19
Chuyên mục
MỤC LỤC