Tối ưu hóa quy trình phân tích polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) trong chất thải nhựa từ sản phẩm gia dụng

  • Trịnh Thị Thủy, Trịnh Thị Thắm*, Đỗ Văn Điệp, Nguyễn Quang Huy, Phạm Bá Việt Anh
Từ khóa: chất thải nhựa, polybrominated diphenyl ethers, quy trình phân tích.

Tóm tắt

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) là một trong những chất chậm cháy làm phụ gia trong nhiều sản phẩm gia dụng, trong đó có các sản phẩm từ nhựa. Nghiên cứu xác định sự tồn dư của PBDEs trong các sản phẩm nhựa gia dụng là một yêu cầu cần thiết để kiểm soát sự ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con người cũng như sự phát thải vào môi trường sau khi thải bỏ...

Tác giả

Trịnh Thị Thủy, Trịnh Thị Thắm*, Đỗ Văn Điệp, Nguyễn Quang Huy, Phạm Bá Việt Anh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ