Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn của màng nhựa trên cơ sở tinh bột sắn và nhựa poly(butylene adipate-co-terephthalate) theo phương pháp định lượng CO2 sinh ra

  • Vũ Minh Đức, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Châu Giang*
Từ khóa: nhựa có thể phân hủy, phân hủy sinh học hoàn toàn, poly(butylene adipate-co-terephthalate), tinh bột sắn.

Tóm tắt

Ô nhiễm rác thải nhựa (nilon) đang là vấn đề nhức nhối trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam thuộc nhóm 10 nước có mức ô nhiễm cao nhất. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhằm giảm thiểu ô nhiễm thông qua việc chế tạo và ứng dụng các loại polyme có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn là vô cùng cần thiết...

Tác giả

Vũ Minh Đức, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Châu Giang*

Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ