Xác định các sản phẩm của phản ứng khử điện hóa nitrat trên xúc tác Cu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis và sắc ký khí online

  • Trương Thị Bình Giang, Dương Tuấn Hưng, Hoàng Thị Hương Thảo*
  • Vũ Đức Lợi
Từ khóa: Cu, điện hóa, khử nitrat, quang phổ hấp thụ UV-Vis, sắc ký khí, xúc tác.

Tóm tắt

Ô nhiễm nitrat (NO3-) trong hệ thống nước thải và nước ngầm đang là một vấn đề cấp thiết cần được giải quyết không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Hiện nay, với nền khoa học phát triển có rất nhiều phương pháp xử lý nitrat, trong đó điện hóa để khử nitrat được đánh giá là một phương pháp tiềm năng vì khả năng chọn lọc sản phẩm phản ứng của nó...

Tác giả

Trương Thị Bình Giang, Dương Tuấn Hưng, Hoàng Thị Hương Thảo*

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Khoa Hóa học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh; Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vũ Đức Lợi

Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ