Tách loại clorua trong kẽm oxit có hàm lượng clorua cao thu hồi từ bụi lò hồ quang điện luyện thép

  • Trần Ngọc Vượng, Phạm Minh Tuấn, Vũ Duy Hùng, Nguyễn Đình Đăng*, Nguyễn Tiến Tùng
  • Trần Đại An
Từ khóa: bụi lò hồ quang điện luyện thép (EAFD), clorua, kẽm oxit.

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả khảo sát quá trình tách loại clorua trong bột kẽm oxit (ZnO) có hàm lượng clorua cao thu hồi từ bụi lò hồ quang điện luyện thép (EAFD) bằng phương pháp hoàn nguyên - ôxy hóa bằng lò nung quay...

Tác giả

Trần Ngọc Vượng, Phạm Minh Tuấn, Vũ Duy Hùng, Nguyễn Đình Đăng*, Nguyễn Tiến Tùng

Viện Công nghệ Xạ hiếm

Trần Đại An

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25