Quay trở lại chi tiết bài viết Gốm hoa nâu thời Trần trang trí văn “mây như ý”1 tại Hoàng thành Thăng Long: nhận thức từ nghiên cứu so sánh Tải xuống tải PDF