Gốm hoa nâu thời Trần trang trí văn “mây như ý”1 tại Hoàng thành Thăng Long: nhận thức từ nghiên cứu so sánh

  • Nguyễn Doãn Minh
  • Nguyễn Thị Hồng Lê
Từ khóa: Gốm hoa nâu, thời Trần, thế kỷ XIII-XIV, văn “mây như ý”, Hoàng thành Thăng Long.

Tóm tắt

Trong quá trình chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học sưu tập đồ gốm sứ thời Trần tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, chúng tôi chỉ gặp 04/7.274 mảnh gốm hoa nâu trang trí văn “mây như ý”. Những mảnh gốm trên hàm chứa những giá trị đặc biệt rất cần tìm hiểu, nghiên cứu giải mã, bởi vì loại hoa văn này không được sử dụng đại trà mà thường xuất hiện ở những vị trí tôn nghiêm hoặc trên những di vật có chất lượng, phẩm cấp gắn với đối tượng sở hữu sang quý. Dựa trên cơ sở nhận thức này, nội dung bài viết sẽ tập trung khảo cứu về những mảnh gốm hoa nâu thời Trần trang trí văn “mây như ý”, phát hiện tại khu Hoàng thành Thăng Long, đồng thời so sánh chúng với những loại hình đồ gốm hoa nâu lưu giữ ở những sưu tập khác cùng trang trí loại hoa văn đó, nhằm mục đích làm rõ những đặc trưng về chất liệu, niên đại nguồn gốc cùng những giá trị của những mảnh gốm hoa nâu nói trên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-15