Nghi lễ “cai tào” của người Nùng Phàn Slình ở huyện biên giới Việt Nam - Trung Quốc

  • Lý Viết Trường
Từ khóa: Cai tào, huyện biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nghi lễ, Nùng Phàn Slình, tín ngưỡng.

Tóm tắt

Bài viết là kết quả khảo sát tín ngưỡng tào của người Nùng Phàn Slình tại địa bàn huyện Cao Lộc, từ tháng 6/2018 đến tháng 2/2022. “Cai tào” trong tiếng Nùng Phàn Slình dịch ra nghĩa là lễ cấp sắc, một nghi lễ lớn trong tín ngưỡng tào, đánh dấu bước ngoặt quan trọng chuyển biến một người bình thường trở thành người “cứu nhân độ thế”. Lễ “cai tào” có sự tham gia của 5 vị sư phụ, mỗi người giữ một vai trò khác nhau, họ cùng nhau thực hành hàng chục lễ nghi trong vòng 2 ngày 1 đêm. Nghi lễ “cai tào” không chỉ phản ánh quá trình sinh nở và phát triển của một thầy tào, từ khi còn ở trong bụng mẹ đến khi trưởng thành. Mà còn là nghi lễ để giới thiệu người đệ tử mới được cấp sắc, vừa là để khuếch trương danh tiếng của dòng tào đó với cộng đồng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-13