Quay trở lại chi tiết bài viết Nghi lễ “cai tào” của người Nùng Phàn Slình ở huyện biên giới Việt Nam - Trung Quốc Tải xuống tải PDF