QUÁ TRÌNH TIẾP BIẾN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT PHƯƠNG TÂY Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX

  • NGUYỄN MẠNH DŨNG
  • NGUYỄN SINH HÙNG
  • TRẦN XUÂN THANH
Từ khóa: khoa học và kỹ thuật phương Tây, Việt Nam, thế kỷ XIX, tiếp biến, trí thức

Tóm tắt

Trong nửa sau thế kỷ XIX, khoa học và kỹ thuật phương Tây ở một số lĩnh vực đã được du nhập mạnh mẽ vào Việt Nam. Ngoài những lĩnh vực truyền thống thời kỳ này Việt Nam bắt đầu xuất hiện nhiều lĩnh vực, ngành nghề mới. Bài viết đề cập đến quá trình du nhập, tiếp biến giữa khoa học và kỹ thuật truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây tại Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-19
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC