ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NHÓM PHÂN TẦNG XÃ HỘI DỰA TRÊN THU NHẬP Ở NAM BỘ TỪ 2006 đến 2018

  • HÀ THÚC DŨNG
Từ khóa: phân tầng xã hội, nhóm thu nhập, bất bình đẳng xã hội

Tóm tắt

Bài viết phân tích phân tầng xã hội dựa trên thu nhập ở Nam Bộ từ 2006 đến 2018, qua việc sử dụng bốn bộ dữ liệu điều tra mức sống dân cư 2006, 2010, 2014 và 2018 của Tổng cục Thống kê. Kết quả cho thấy, bình quân thu nhập đầu người của Nam Bộ tăng lên đáng kể sau 12 năm. Tuy nhiên, thu nhập giữa các nhóm có sự tăng trưởng không đồng đều, trong đó thu nhập của các nhóm khá và trung bình trên tăng khá nhanh, các nhóm trung bình dưới tăng chậm hơn. Mặc dù bình quân thu nhập của các nhóm dân cư tăng khá nhanh, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa nhóm giàu và nhóm nghèo, giữa thành thị - nông thôn và giữa các tiểu vùng kinh tế chưa có dấu hiệu giảm xuống. Điều kiện kinh tế - xã hội của gia đình và các nguồn lực cá nhân của chủ hộ có ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của các nhóm dân cư. Trong đó, học vấn, giai tầng nghề và tiểu vùng kinh tế là ba yếu tố tác động mạnh nhất đến thu nhập của cư dân Nam Bộ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-19
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC