PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

  • Ngô Thị Phương Lan
  • Nguyễn Thị Vân Hạnh
  • Trần Tuyên
Từ khóa: du lịch nông nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương, đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt

Hoạt động du lịch nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long thời gian gần đây đã và đang diễn ra hết sức sôi động, các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương là những chủ thể quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm du lịch nông nghiệp. Thông qua kết quả khảo sát 350 người là đại diện doanh nghiệp hoặc hộ gia đình có cung cấp dịch vụ/sản phẩm du lịch tại Đồng bằng sông Cửu Long, bài viết tìm hiểu quan điểm của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương về sự phát triển của du lịch nông nghiệp cũng như ghi nhận những đề xuất từ nhóm chủ thể này nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch nông nghiệp vùng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-16