ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

  • Vũ Tuấn Hưng
  • Nguyễn Danh Nam
Từ khóa: kinh tế biển, phát triển bền vững, định hướng phát triển kinh tế biển

Tóm tắt

Biển Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Những năm gần đây, môi trường biển đang bị ảnh hưởng không ít bởi các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên để phục vụ cho phát triển kinh tế. Thực tế đó đòi hỏi cần có một công cụ đủ mạnh mang tính liên vùng, đảm bảo hài hòa giữa phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới gắn với bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển. Bài viết đưa ra vấn đề về phát triển kinh tế biển bền vững, định hướng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường biển, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển bền vững ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-16