MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG QUAN HỆ DÂN TỘC CỦA NGƯỜI KHƠ-ME Ở VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI KHƠ - ME VÙNG TÂY NAM BỘ)

  • Chiều Phạm Văn
Từ khóa: dân tộc, Khơ-me, cộng đồng người

Tóm tắt

Với mối quan hệ từ lâu đời nay, Việt Nam và Campuchia đã hình thành nên sự gắn bó trong quá trình phát triển. Đặc biệt, với vùng đất Tây Nam Bộ, người Khơ-me chính là cầu nối trong quan hệ dân tộc giữa hai nước, họ có giá trị về mặt đồng tôn, đồng văn hóa, cùng vươn lên chiếm lĩnh tri thức khoa học trong thời kỳ phát triển mới. Do đó, việc nghiên cứu về mối quan hệ dân tộc trên góc độ quốc gia và góc độ cộng đồng người có giá trị không nhỏ đến việc hoạch định những chính sách chung của cả Việt Nam và Campuchia trong vấn đề cộng đồng người Khơ-me nói chung, cộng đồng người Khơ-me tại Tây Nam Bộ nói riêng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-27