PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHOA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 1

  • Tú Đỗ Thị
Từ khóa: trường tiểu học, lớp 1, năng lực khoa học, môn tự nhiên, xã hội

Tóm tắt

Các trường tiểu học ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, việc dạy học môn tự nhiên và xã hội nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh tiểu học chưa thực sự được giáo viên quan tâm. Do vậy, việc tổ chức các hoạt động dạy học phát triển năng lực khoa học cho học sinh chưa hiệu quả. Bài viết trình bày thực trạng về phát triển năng lực khoa học thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 1 tại một số trường tiểu học ở thành phố Thủ Đức

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-27