MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

  • Tiên Phạm Đào
  • Nhung Đỗ Thị Tuyết
Từ khóa: quản lý, hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử, trường trường trung học cơ sở

Tóm tắt

Hiện nay, trước thực trạng giới trẻ, đặc biệt trong độ tuổi ở bậc học trung học cơ sở, ngày càng có nhiều những biểu hiện lệch chuẩn trong giao tiếp ứng xử, sa sút về đạo đức thì công tác quản lý hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trong các nhà trường nói chung và bậc học trung học cơ sở nói riêng trở thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Thông qua việc làm rõ các nội dung cơ bản của khái niệm và nội hàm công tác quản lý hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở trường trung học cơ sở, bài viết góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về công tác quản lý đặc thù này trong nhà trường trung học cơ sở

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-27