BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  • Thân Thị Tuyết Nhung

Tóm tắt

Hiện nay, đội ngũ nhà giáo trường phổ thông tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn với nhiều hình thức. Bài viết giới thiệu hình thức bồi dưỡng trực tuyến, một hình thức có nhiều ưu điểm, phù hợp, mang lại hiệu quả cao trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, bài viết nêu ra những biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hình thức bồi dưỡng trực tuyến, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo trường phổ thông
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01