NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

  • Lê Dương Thùy Hương

Tóm tắt

Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp nghiên cứu về thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01