THỎA MÃN NHU CẦU KHÁCH HÀNG CỦA CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

  • Ngô Phan Anh Tuấn

Tóm tắt

Trong nền kinh tế thị trường việc xác định đúng đối tượng khách hàng và nhu cầu của khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết này đề cập đến việc xác định khách hàng và nhu cầu khách hàng của cơ sở đào tạo bồi dưỡng theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể và các biện pháp để thỏa mãn nhu cầu của họ

##submission.authorBiography##

Ngô Phan Anh Tuấn
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01