THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ

  • Đinh Thị Hồng Vân

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tư vấn học đường ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi đã được sử dụng. Mẫu nghiên cứu là 95 cán bộ quản lý và giáo viên 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Kết quả khảo sát cho thấy công tác này còn nhiều hạn chế, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo đến kiểm tra, đánh giá. Một số kiến nghị đã được đề xuất để nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này

##submission.authorBiography##

Đinh Thị Hồng Vân
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01