TIẾP CẬN MÔ HÌNH CIPO VÀO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

  • Trần Kiều Dung

Tóm tắt

Bài viết trình bày về mô hình CIPO và vận dụng vào quản lý hoạt động bồi bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Qua đó có thể khẳng định sự phù hợp của mô hình CIPO ở trong việc quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học và sẽ góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng phát triển chuyên môn giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01