TIẾP CẬN LINH HOẠT ĐỐI VỚI GIÁO DỤC STEM ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

  • Hồ Sỹ Anh

Tóm tắt

Giáo dục STEM là một tiếp cận liên môn trong học tập, đã được áp dụng đầu tiên tại Mỹ, nhằm mục tiêu phát triển ở học sinh các kỹ năng: khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán gắn với giải quyết vấn đề thực tiễn. Giáo dục STEM đã du nhập vào nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam với các cấp độ và hình thức khác nhau. Bài viết trình bày định nghĩa về giáo dục STEM và các biến thể, cũng như mục tiêu, đặc điểm và cấp độ thực hiện; tiếp theo là sự tương đồng giữa mục tiêu giáo dục STEM với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Sự đa dạng trong cách hiểu về STEM vừa là thách thức nhưng cũng chứa đựng các thuận lợi, từ đó đòi hỏi phải tiếp cận linh hoạt đối với triển khai giáo dục STEM ở trường tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01