LÝ THUYẾT TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG

  • Trần Khánh Đức

Tóm tắt

Bài viết phân tích những nội dung cơ bản của lý thuyết tổ chức, các đặc trưng của nhà trường và quản trị nhà trường như là quản trị một tổ chức giáo dục. Giới thiệu và phân tích các xu hướng và mô hình quản trị nhà trường

##submission.authorBiography##

Trần Khánh Đức
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01