THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Đắc Thanh

Tóm tắt

Đánh giá năng lực học sinh là một trong những điểm quan trọng trong đổi mới thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (tại Thông tư 32/2018/TT–BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Dạy học trải nghiệm là một trong những phương thức thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Bài viết tập trung vào phân tích một số vấn đề về cơ sở khoa học như khái niệm, đặc trưng và thực trạng sử dụng các phương pháp đánh giá năng lực học sinh trong dạy học trải nghiệm ở một số trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Nguyễn Đắc Thanh
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01