VẬN DỤNG BỘ TIÊU CHÍ MALCOLM BALDRIGE TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  • Phạm Bích Thủy

Tóm tắt

Hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục đã được quan tâm và triển khai từ nhiều năm qua trong các trường phổ thông trên thế giới, cũng như Việt Nam. Bài viết giới thiệu về bộ tiêu chí Malcolm Baldrige đang được sử dụng rộng rãi ở Mỹ, định hướng vận dụng vào điều kiện của Việt Nam. Điều đó giúp nhà quản lý cũng như các nhà khoa học có một góc nhìn mới về công tác đánh giá chất lượng trong các trường phổ thông đáp ứng xu hướng phát triển của xã hội hiện nay

Tác giả

Phạm Bích Thủy
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01