“TIÊN HỌC LỄ” - QUY TẮC GIÁO DỤC KHÔNG BỊ PHA LOÃNG BỞI THỜI GIAN, QUYỆN VÀO MỌI KHÔNG GIAN

  • Đặng Quốc Bảo

Tóm tắt

Bài viết trình bày quan điểm “Nhân – Lễ – Trí – Nghĩa” trong giáo dục trẻ tại các nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Những tư tưởng của các học giả từ thời xa xưa và việc vận dụng còn nguyên giá trị cho tới ngày nay

Tác giả

Đặng Quốc Bảo
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01