QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Ngọc Luận

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên Trung học cơ sở tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt: công tác lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở; công tác tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở; công tác chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở và công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên Trung học cơ sở tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh… Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao quản lý trong hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên Trung học cơ sở tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-11
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM