ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

  • Phùng Hồng Thanh

Tóm tắt

Đổi mới giáo dục vừa là nhu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế ở mức độ sâu rộng hơn. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Để làm được điều này cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, trong đó lực lượng giảng viên đóng vai trò nòng cốt. Bài viết của chúng tôi góp phần trả lời câu hỏi: Để phát triển năng lực người học ở bậc đại học, giảng viên cần làm gì trong việc đổi mới phương pháp dạy học
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-11
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM