GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

  • Lê Đình Huấn

Tóm tắt

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định trong đổi mới giáo dục. Để nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông ở Việt Nam đáp ứng hội nhập quốc tế, việc cần làm là từng giáo viên phải nhận thức được vai trò của mình trong bối cảnh hiện nay, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cần xây dựng chương trình, lộ trình, cơ chế quản lý phù hợp với vai trò của người giáo viên
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-11
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM