THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG KHU VỰC PHÍA NAM

  • Phạm Bích Thủy

Tóm tắt

Bài viết phân tích một số khái niệm liên quan và thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam. Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam được phân tích theo các khía cạnh: nhận thức về tầm quan trọng; thực hiện mục tiêu; nội dung; phương pháp và hình thức; đánh giá
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-11
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM