THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Trần Minh Tâm

Tóm tắt

Hoạt động tư vấn tâm lý đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai trong các trường phổ thông bởi tầm quan trọng của nó với học sinh. Việc triển khai hoạt động này còn chưa thường xuyên và chưa đạt hiệu quả cao. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này, cần có những biện pháp phù hợp và khả thi, dựa trên cứ liệu nghiên cứu thực tiễn ở những địa bàn cụ thể. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý ở các trường trung học phổ thông Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này ở địa bàn nghiên cứu

Tác giả

Trần Minh Tâm

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-11
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM