BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP Ở CÁC TRUỜNG TIỂU HỌC TRONG QUẬN 11- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Tạ Mỹ Linh

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thực trạng quản lý giáo dục hòa nhập ở các truờng tiểu học trong Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh: Nhận thức của cán bộ quản lý về tầm quan trọng của quản lý giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật; Thực trạng lập kế hoạch giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật; Thực trạng tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật; Thực trạng lãnh đạo giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật; Thực trạng kiểm tra đánh giá giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao quản lý giáo dục hòa nhập ở các truờng tiểu học trong Quận 11
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM