THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • Lê Văn Dũng

Tóm tắt

Để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới cần có sự tham gia của toàn bộ lực lượng giáo dục. Trong đó, người tổ trưởng chuyên môn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng của các hiệu trưởng. Bài viết xác định một số nội dung quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn tại các trường tiểu học. Đồng thời, phân tích thực trạng quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học Khu vực đồng bằng sông Cửu Long
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI