VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

  • Phạm Đăng Khoa

Tóm tắt

Trải qua 5 năm ra đời và thực hiện nghị quyết số 29, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI kì họp thứ 8, công tác chuẩn bị và tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả nhất định. Phát triển chương trình là một trong những vấn đề có vai trò đặc biệt quan trọng liên quan tới mọi thành tố của quá trình giáo dục. Việc nhận thức và thực hiện thành tố này đúng đắn hay không sẽ quyết định phần lớn sự thành công của đổi mới giáo dục

##submission.authorBiography##

Phạm Đăng Khoa
ThS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI