PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Phạm Thị Tuyết Minh

Tóm tắt

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự tồn tại của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, vì vậy đội ngũ này cần được phát triển theo chuẩn cán bộ quản lý và chuẩn giáo viên mầm non nhằm đảm bảo chất lượng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Xây dựng và phát triển cán bộ quản lý và giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục một cách toàn diện theo hướng chuẩn hóa là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục mầm non của Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả

Phạm Thị Tuyết Minh
ThS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI