QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  • Phạm Thúy Hằng

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học, trong đó chú trọng đến các khái niệm hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học, kiến nghị về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI