VẬN DỤNG HÌNH THỨC SÂN KHẤU TƯƠNG TÁC ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

  • Hoàng Đắc Thanh

Tóm tắt

Sân khấu tương tác là hình thức tổ chức trải nghiệm nhằm tạo điều kiện cho học sinh được thể nghiệm, tương tác để phát triển các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu giáo dục mới. Tuy nhiên, quá trình vận dụng sân khấu tương tác trong tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường học hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề chính yếu của hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời phân tích quy trình khoa học của việc tổ chức sân khấu tương tác trong nhà trường để giúp các giáo viên vận dụng vào chuyển tải các nội dung hoạt động trải nghiệm theo mục tiêu giáo dục đề ra

##submission.authorBiography##

Hoàng Đắc Thanh
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI