VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

  • Nguyễn Huy Vị

Tóm tắt

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, có thể rút ra: muốn có một nền giáo dục tốt phải có một đội ngũ nhà giáo tốt. Bài viết này tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chi Minh về việc đào tạo giáo viên và sự vận dụng tư tưởng ấy vào công việc đào tạo ở các trường sư phạm ngày nay

Tác giả

Nguyễn Huy Vị
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI