THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

  • Nguyễn Thị Thùy Dung

Tóm tắt

Trên cơ sở việc đánh giá thực trạng trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Bài viết đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giữa quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường trung học cơ sở
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-02-28
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM