Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM CỦA CÁC DUNG DỊCH NANO BẠC TỔNG HỢP TỪ DỊCH CHIẾT LÁ TRẦU (PIPER BETLE) VÀ LÁ TRỨNG CÁ (MUNTINGIA CALABURA) Tải xuống tải PDF