Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN CHẤT IMIN CHỨA NHÂN 6- FLUOROBENZO[D]THIAZOL Tải xuống tải PDF