NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN CHẤT IMIN CHỨA NHÂN 6- FLUOROBENZO[D]THIAZOL

STUDY ON SYNTHESIS OF SOME IMINE DERIVATIVES CONTAINING 6- FLUOROBENZO[D]THIAZOLE

  • Phùng Thị Thu Thủy
Từ khóa: Benzo[d]thiazol, Benzaldehyd, N-(Benzo[d]thiazol-2’-yl)-1-phenylmethanimin

Tóm tắt

Các dẫn chất imin chứa nhân 6-fluorobenzo[d]thiazol được tổng hợp qua 2 giai đoạn. 2-Amino-6-
fluorobenzo[d]thiazol (1) được đóng vòng từ các nguyên liệu đầu là dẫn chất 4-fluoroanilin, brom và kali thiocyanat trong
môi trường acid loãng. Sản phẩm thu được ghép với các dẫn chất benzaldehyd khác nhau tạo ra được 6 dẫn chất. Các dẫn
chất tổng hợp đều được xác định độ tinh khiết bằng sắc kí lớp mỏng và nhiệt độ nóng chảy, xác định cấu trúc bằng các
phương pháp phổ UV, IR, 1H-NMR, 13C-NMR và MS.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết