Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, PHÂN HỮU CƠ BÓN LÓT LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY CẢI BẸ XANH (Brassica juncea L.) – TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH Ở THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI Tải xuống tải PDF