NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, PHÂN HỮU CƠ BÓN LÓT LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY CẢI BẸ XANH (Brassica juncea L.) – TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH Ở THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Effect of the seed and organic fertilizer on the growth and yield of Brassica juncea L. - A case study in Pleiku city, Gia Lai province

  • Phạm Thị Lệ Thủy
  • Trần Thị Thúy An
  • Đoàn Thị Quỳnh Trâm
  • Nguyễn Minh Kỳ
Từ khóa: Cải bẹ xanh, phân bón hữu cơ, thí nghiệm, sinh trưởng, năng suất.

Tóm tắt

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát ảnh hưởng của giống, phân hữu cơ bón lót lên sự sinh trưởng và năng
suất cây cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) – trường hợp nghiên cứu điển hình ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Các thí
nghiệm hai yếu tố được bố trí theo kiểu lô phụ (Split - Plot Design), ba lần lặp lại, diện tích mỗi ô cơ sở là 3 m2. Trong
đó, lô chính gồm bốn loại phân hữu cơ (Canh Nông, Quế Lâm, Đa vi lượng Sài Gòn và phân bò đối chứng) và các lô phụ
gồm bốn giống cải bẹ xanh (Chánh Nông, Phú Nông, Thương Mại Xanh và giống địa phương đối chứng). Kết quả nghiên
cứu chỉ ra sự kết hợp giữa giống Phú Nông và phân bón phân hữu cơ Quế Lâm cho năng suất thương phẩm (31,43 tấn/ha)
và hiệu quả kinh tế cao nhất (BCR = 1,00). Do đó, giống cải bẹ xanh Phú Nông và phân bón hữu cơ Quế Lâm được
khuyến cáo triển khai nhân rộng mô hình trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết