Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU VÀ KHÁNG VIÊM CỦA CÂY LÁ ĐẮNG (VERNONIA AMYGDALINA DEL.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG Tải xuống tải PDF